2011. május 21., szombat

Még mindig online tanulási környezet, a távoktatás oldaláról

Forrás: skypesuli.hu
A heti blog bejegyzésekben sokat olvashatunk az online tanulási környezetről, az e-learningről, a virtuális oktatási terekről, a digitális középiskoláról, stb.
Azonban az online környezet említésénél érdemes a távoktatásról is néhány fontos szót ejteni. Természetesen nehéz a különböző tanulási környezetek között különbséget tenni, és ez sok esetben nem is megy mindenkinek. Mindegyiknek vannak sajátosságai, de a lényege gyakorlatilag ugyanaz.


Az információs társadalomban egyre általánosabbá válnak a távtevékenységek, amelyek feleslegessé teszik a fizikai jelenlétet és az egyidejűséget. A távmunka és a távoktatás számos olyan új kérdést vet fel, amellyel azok tömeges elterjedése előtt (?) feltétlenül foglalkozni kell. A munkára és az oktatásra vonatkozó törvényeket ki kell terjeszteni a távmunkára és a távoktatásra egyaránt. A távközlési eszközök közbeiktatásával végzett tevékenységek nem ismernek határokat. Új foglalkozási kategóriák megjelenése is várható, amelyek figyelemmel kísérése és vizsgálata elengedhetetlen. A munkavégzés formái az időben és térben kötött formáktól a kötetlenek felé mozdulnak el. A szabad munkaerő-áramlásnak egy újabb lehetősége, amikor csak a munka eredménye vándorol, és nem a munkaerő. Jelentősen megváltozik, összemosódik a „szabadidő - tanulás - munkaidő” időmegoszlása, rétegenként eltérő módon. E változásokat az oktatási rendszer minden szintjén figyelembe kell venni. A fejlődés felgyorsulása folyamán a tudás minden eddiginél jobban felértékelődik. A tudás szinte tőkeként, tudástőkeként jelenik meg, aminek megszerzése, gyarapítása és alkalmazása sajátos iparággá válik. Az információs társadalom, mint a tudás társadalma általánossá teszi az életen át tartó tanulás szükségességét. Erre ad lehetőséget a távoktatás, ami a technikai fejlődés során egyre több lehetőséget nyújt azoknak, akik ezeket a változásokat felismerik, és számolnak vele.
A korszerű informatikai eszközök az utóbbi néhány évben robbanásszerű fejlődése és elterjedése jelentős hatást gyakorolt a különböző oktatási rendszerekre. A szakértői prognózisok megegyeznek abban, hogy az információtechnológia alapvetően négy területen járul hozzá a rugalmas és nyitott képzési programok elterjesztéséhez.

Elsőként magát a számítógépet tekinthetjük az oktatásmenedzsmentet forradalmasító eszköznek, hiszen mint munkaeszköz jelentős mértékben felgyorsította a tananyagok előállítását, moduláris felépítés esetén megteremtette az ismeretanyagok gyors s minőségi frissítésének lehetőségét. Továbbá a személyi számítógépek széleskörű alkalmazhatósága nyitotta meg az utat a különböző modellezési és szimulációs, illetve interaktív feladatok (tesztek, feladatlapok) tananyagba történő beillesztéséhez, megjelenhettek a különböző adathordozón forgalmazott önálló, vagy kiegészítő programok.

A második jelentős terület a hardver és szoftver eszközök fejlődésének eredményeként kialakult multimédia alkalmazások egyre bővülő köre. Ezen a területen a szöveges ismeretközlés kiegészülhet hangeffektusokkal, animációval, képi eszközökkel, mozgóképekkel. Bár ezek az eszközök korábban már külön-külön alkalmazásra kerültek, integrált megjelenésük mégis forradalmian újszerű, hiszen kiváló lehetőséget biztosít a programozott, irányított tanulás megvalósítására.
Az információtechnológia talán leglátványosabban fejlődő területe: a számítógépes hálózatok elterjedése. Figyelembe véve a különböző szintű hálózatok átviteli kapacitásának ismert korlátjait, távoktatási célra elsősorban az elektronikus levelezés (e-mail), a különböző vitacsoportok és a World Wide Web alapú technikák alkalmazása terjedt el.
Az informatika negyedik területe a kommunikáció technológia, amely mára jelentős mértékben összefonódott a hálózati technikával. Egyre inkább egy olyan integrált kommunikációs rendszer épül ki, amely különböző átviteli technikákra épül úgy, hogy a felhasználó gyakran nincs is tudatában, hogy konkrétan milyen módon lép kapcsolatba a másik végponttal. A hagyományos telefonon alapuló távoktatási- konzultációs szolgáltatások lehetősége is kiszélesedett (pl. digitális központok), illetve megjelent egy jelentősen kibővült feltételeket biztosító rendszer az ISDN, amely hétköznapi megvalósíthatóságot jelent olyan tanulási rendszerek számára, amelyek építenek a videokonferencia kínálta lehetőségekre.
Az információs társadalom változása az oktatás-tanulás eszméjének változását is magával hozta. Az élethosszig tartó tanulás eszméje a tanulás és képzés folyamatát az iskola centrikus megközelítéssel szemben más nézőpontból - az egyén életútja felől - közelíti meg, s ezzel szétválaszthatóvá, ugyanakkor egyenértékűvé teszi az iskolai és az iskolán kívüli képzést. Célja az oktatás hagyományos szervezeti kereteinek fellazításával biztosítani az oktatás minél szélesebb körű elérhetőségét. Ugyancsak fontos cél a foglalkoztathatóság, a munkaerő-piaci alkalmasság növelése. Ebben a kontextusban a hagyományos, kötelező iskoláztatás feladata az alapképességek, a tanulási rutinok kialakítása, az önálló ismeretszerzésre való felkészítés (lenne jó esetben).
Hivatalos intézmények képviselői, a különböző lexikonok természetesen már több esetben meghatározták a távoktatás fogalmát, de még mindig bizonytalanság fogja el az embereket, amikor a távoktatást próbálják értelmezni vagy definiálni.
A bizonytalanságot az alapvető fogalmak pontos ismeretének hiánya okozza. A távoktatás kifejezés mellett gyakran megjelennek a következő kifejezések: rugalmas és nyitott képzés, nyílt egyetem, távképzés és távirányítás, amely fogalmak bár gyakoriak a hétköznapi szóhasználatban, nem biztos, hogy annyira egyértelműek mindenki számára. Éppen ezért sok helyen tapasztalható a fogalmak téves használata. Pl. távoktatásnak mondják már azt is, ha a hagyományos tankönyvek mellett DVD-t is küldenek, és a félév-végi vizsgáztatás helyett szabadabb beszámolási lehetőséget adnak. A folyamatos heti 1-2 napos oktatási kurzusokból álló képzést, gyakran a levelező, vagy esti képzést nevezik távoktatásnak. Sokszor még maguk az oktatási intézmények is tévesen használják ezt a fogalmat. Sokan tévesztik össze a távoktatást a nyílt egyetem, és a nyitott távtanulás elnevezésekkel is.

A távoktatás legfontosabb előnyei:
·         az idő (akkor tanul valaki, amikor akar)

·         a hely (ott tanul valaki, ahol akar)

·         a tempó (olyan tempóban tanul valaki, amilyen tempóban akar)

·         és a tartalom (azt tanul valaki, amit akar)


A távoktatás a hagyományos oktatással lényegében azonos tananyagot dolgoz fel, attól eltérő helyzete miatt ezek felépítésének mégis másnak kell lennie. E másságot gyakran az egyes fejezetekhez kapcsolt ellenőrző kérdésekre és feladatsorokra korlátozzák, de ha arra gondolunk, hogy itt a tanítás-tanulás folyamata sajátosan alakul, akkor az is nyilvánvalóvá lesz számunkra, hogy az ismeretek kifejtésében és a problémák feldolgozásában a szokásostól eltérő logikának kell érvényesülnie. A tanulás központi szerepéből adódóan ugyanis a fő követelmény a tanulók viszonylag önálló tevékenységének kialakítása, és a folyamatos kapcsolat megtartása a tanuló és a tanár között.

A tananyagot gyakran „oktatási csomagnak” nevezik. A csomag tartalmazhat egy tankönyvet, egy vagy több CD-t, DVD-t, vagy gyakorlati oktatási anyagot útmutatóval. Bármi, ami információt tartalmaz, része lehet az oktatási csomagnak. A csomagban kombinálhatjuk a tanulási médiát, gyakran azonban csak egyfajta médium található bennük. De akármi is található a csomagban, annak helyettesítenie kell az oktatót. Tehát, amint a tanuló kinyitja a csomagot, rendelkezésre áll az „oktató”. A tananyag hordozója tehát bármi lehet, amely integrálja a különböző fórumokat, ismereteket.

A távoktatás anyagát előzetesen kell kidolgozni, amikor még nem ismertek a tanfolyamok majdani résztvevői. A távoktatásnak még annyi lehetősége sincs az anyag adekváttá tételére, mint a hagyományos oktatásnak, hiszen a személyes találkozás hiánya miatt nem derülhet ki az alap, amire az irányított tanulás folyamata építhető.


Nagy segítséget nyújthat olyan multimédiás anyagok használata, amelyek alkalmazásával a tanulók hasonló szintre hozhatók még a kurzus megkezdése előtt. A folyamat indításánál olyan feladatokat kell adnunk, amelyek a hozott tudásra kérdeznek rá, és annak összefoglalását adja feladatként. Ezzel nagymértékben csökkenthető a tananyag kezdeti „idegensége”. Ennek hatékony módszere továbbá a párbeszéd kialakítása lesz, vagyis a szövegek fogalmazásának az a stílusa, amely azt a látszatot kelti, mintha a tananyag írója kizárólag az anyagot tanulmányozó egyénhez fordulna kérdéseivel és tanácsaival. A levelezés személyes hangvétele hivatott ugyanis kialakítani azt a légkört, amelyben a tanuló megérzi, hogy állandó segítséget kínálnak neki, és ő bizalommal fordulhat hozzájuk tanácsért, útmutatásért. Fontosak továbbá a rövid tanulási időre méretezett anyagrészek, a sok gyakorlati életből vett példa, illusztrációk használata, a világos és találó címek, valamint olyan gyakorlatok, melyek megoldása során a tanuló az új ismereteket használni kényszerül.


A távoktatással szervezett tanfolyamok többségénél az első időszakokban a legnagyobb a „lemorzsolódás” (nem egyszer 50%-os). Ezért lenne fontos, hogy a távoktatásban való tanulást is oktassák a tanulóknak. Ez a 0. tananyag felkészíthetné a hallgatót mindazokra a sajátságokra és nehézségekre, amelyekkel egy ilyen képzés során találkozhat, illetve alapozó képzést nyújt a tanulónak, hogyan kell távoktatásban tanulnia és milyen eszközöket kell vagy érdemes használnia. Ma már számtalan IKT eszköz áll rendelkezésre, melyeket a távoktatás során is érdemes – és erősen javasolt is! - bevonni az oktatás folyamatába.


Az elektronikus távoktatás jellemzői, a következőek szerint foglalhatók össze:


·         Magas költséghatékonyság

A távoktatás összköltsége általában lényegesen kisebb a hagyományos képzésénél, de e költségek nagy része, a tananyagok elkészítésével vannak összefüggésben, ezért a képzés elkezdése előtt koncentráltan jelentkeznek, míg a hagyományos képzés általában nagyobb költségei széthúzva és részben a meglévő infrastruktúra költségeiben és a munkatársak fizetésében, részben pedig a diákok kiadásaiban és kiesett munkaidejében jelentkeznek.
Elektronikus távoktatás esetében a képzés megkezdése előtt nagymértékű beruházás szükséges infokommunikációs eszközökre. Ezek költsége természetesen sok esetben nem hárítható a képzés finanszírozására, mivel a már meglévő eszközök felhasználásával is be lehet kapcsolódni a képzésbe. Így a kezdeti beruházások általában többszörösen megtérülnek, főleg komolyabb, hosszabb időt igénylő kurzusok esetében.

·         Az egyéni tanulás lehetősége

A képzésben részt vevőknek nem kell megszakítaniuk munkahelyi feladataik végzését, hogy tanórákon vegyenek részt, az elektronikus távoktatás csaknem teljes szabadságot biztosít a tanulók számára a tanulás üteme, időbeosztása, helye tekintetében, ugyanakkor önfegyelemre és motivációra tesznek szert, ami – a tapasztalatok szerint – megjelenik a mindennapi munkában is. Az egyéni, bármikor való tanulás szabadsága ugyanakkor feltételként szabja az infokommunikációs eszközök meglétét, amelyeknek költségvonzatairól és megtérüléséről az előző jellemző keretein belül esett szó.

·         Relevancia

Az elektronikus távoktatási tananyagok a felhasználói igények közvetlen kielégítésére készülnek, elméleti és gyakorlati ismeretek átadására egyaránt alkalmasak, továbbá minthogy a tanulók tanulmányaikat integrálják aktív szakmai tevékenységükbe, mind a pedagógiai hatékonyság, mind a személyes motiváció erőteljesebben érvényesül.

·         Minőség

A távoktatás, valamint az elektronikus távoktatás alapkövetelménye a folyamatos minőségellenőrzés, mely mind a tananyag előállításában, mind az önálló tanulásban, mind a tanulmányokat lezáró vizsgákon érvényesül, a képzés – idézve a brit Open University meghatározását – „a társadalom ellenőrzése alatt áll”.

·         Kiegyenlített tartalom és színvonal

Mivel a képzésnek együtt lesznek részesei a legtávolabbi településen élők is, s mivel a képzés hatékonyságát nem befolyásolják a tanárok, illetve a tanulók egyéni sajátosságai, lehetőségei és korlátai, az adott programot elsajátítók ugyanazt a képzést kapják ugyanabban az időben és ugyanazon egyenletesen magas színvonalon.


Az elektronikus távoktatás előnyei

a képzés résztvevői számára
·         fejleszti  a tanulási készségeket,
·         a tanulás könnyebben hozzáférhető,
·         az idő, a hely és a tempó
szabadon választható
·         a tartalom szabadon
választható
·         a módszerek és médiumok
változatosak
·         a képzési útvonal szabadon
választható
·         mérhetők az eredmények
·         a tanult ismeretek már
a tanulás során hasznosíthatók
a munkában
a munkaadók számára
·         lehetővé válik a munkahelyi
tanulás
·         csökkennek a munkaidő kieséssel járó költségek
·         alacsonyak a képzés költségei
·         országosan kiegyenlített
tartalmú és színvonalú
tudást eredményez
·         a képzés bármikor történhet,
·         a színvonal változatlan
·         különböző képességű
embereket szolgál
·         az alkalmazottakat felszabadítja
más szerepekre
·         az új ismeretek javítják a
munka eredményességét
az oktatási intézmények számára
·         szélesedik képzési palettájuk
·         a meglévő képzések színvonala növekszik
·         az időtől és a képzés helyétől függetlenül kiegyenlített színvonalú a képzés
·         rugalmasabb szolgáltatást
nyújtanak a partnerek számára
·         költséghatékonyság
·         lehetségessé, sőt szükségessé válik a munkatársak professzionális módszertani
továbbképzéseAz elektronikus távoktatás fent bemutatott fő jellemzői tehát egyértelműen e tanulási forma előnyeit hangsúlyozzák. Az előnyök és hátrányok összevetésében az előnyök jelentős túlsúlyban vannak, így e tanulási forma elterjedésének nem a hátrányok túlsúlya, hanem inkább a gazdasági korlátok, valamint a megrögzött szokásokhoz való ragaszkodás, az újtól való elzárkózás ténye szab határt.


Forrás:
Nemes György, Csilléry Miklós (2006): Kutatás az atipikus tanulási formák (távoktatás / e-learning) modelljeinek kifejlesztésére célcsoportonként, a modellek bevezetésére és alkalmazására. Kutatási zárótanulmány, NSZFI, Budapest

Kovács Ilma(2007): Az elektronikus tanulásról. Holnap Kiadó, Budapest

2 megjegyzés:

 1. Fel kel a férj, megmossa a fogát, már a reggeli kávé közben leül az almás gépe mellé, hiszen 8 óra van, de közben a feleség is mozgolódik a szomszéd szobában, hiszen őt is sürgeti az idő. A férj az e-mail-jei között olvasgatva már nyitja is tervező programot, hiszen határidős munkája van. Délutánra kész kell lennie a legújabb autópályahíd tervével, hiszen a norvég vezetés nem tolerálja a határidőből való kicsúszást. Igaz kicsit mérgelődik, mert a dán megbízóval való videó-konferencia jó pár napot csúszott, így csak később tudta el kezdeni a tervezést. Közben a feleség hallhatóan el kezdi az aznapi oktatást, mára is be van táblázva, hiába jogi szaknyelvre angolul nagy a kereslet. Még este kilencre is beírt egy tanítványt. Látszik rajta, hogy oktatás skype-on nagyon testhezálló számára az. Korábban fele ennyi tanítványa volt, mint most, emellett minden hallgató egyszerre akart menni hozzá, főleg munka és iskola után. Imádja mostani munkáját, hiszen a nyelvstúdióba napi egy órát kellett ingáznia oda és vissza.
  A fenti kis történet egy nagyon sarkított példa a távmunkában, távoktatásban rejlő lehetőségek kidomborítására. Elsődlegesen a rendszerben rejlő térbeli és időbeli előnyökre próbáltam fókuszálni. Ugyanis a távoktatás, távmunka kitágítja a tevékenységre fordítható időt azzal, hogy az, hogy az egyént szükségképpen nem mozdítja ki aktuális fizikai teréből. Megítélésem szerint az pozitív időgazdálkodás miatt is fontos a távoktatás a felnőttek esetében-ahogy a blogbejegyzésben is olvasható-, hiszen a produktív társadalmi státusz maga után vonja az oly sok területen való megfelelést, ezért az oktatásban való részvétel kiszorul az egyén életéből. A távoktatás segít leküzdeni az „időhátrányt”, hiszen házhoz viszi az oktatás akkor, amikor a hallgató úgy kívánja.
  A tervező karakteremet egy valós személyről mintáztam, aki távmunkában végzi munkáját egy külföldi cégnek. Jelenlegi lakóhelyén esélye sem lenne hasonló szintű munkahely megszerezésére. Ezen keresztül nyer igazolást, hogy a térbeli akadályok megszűnnek létezni a digitális eszközök segítségével, valamint használatukkal a munkaerő-piaci kereslet és kínálat kiszélesedése valósulhat meg.

  VálaszTörlés
 2. Kedves Ildi, nagyon jól összefoglaltad a távoktatás lényegét. A gondolatok, amik az olvasás közben felmerültek bennem, a következő bekezdésben megtaláltam.:)

  Én is azt gondolom, hogy a dolog sarkalatos pontja, hogy mind a tanárnak, mind a diáknak egy új sajátos gondolkodási formát kell kialakítania és a diáknak eléggé elszántnak kell lennie ahhoz, hogy belevágjon. Az biztos, hogy a távoktatás iránti szükséglet nem kérdőjelezhető meg. Én is oktatom a cégünk területi képviselőit, akik területileg teljesen elszórva laknak és megkérdeztem tőlük, hogy szívesen vennének e részt egy ilyen típusú képzésben, mintsem, hogy állandóan a fővárosba kell utazniuk, természetesen a válasz igen volt. Egy nagyvállalat esetében a költséghatékonyság sem egy elhanyagolható szempont, ami a földrajzi távolság áthidalásával pénz és időt takarít meg. Ma a gazdasági válság szinte minden vállalatnál a költségek csökkentését indukálja. Ha ezt a költsék csökkentést ilyen innovatív módon hajtja végre, ami által az alkalmazottak tudását költséghatékonyan az új technológiák irányába bővíti, akkor kettős sikert könyvelhet el. Nem beszélve arról, hogy a tananyag és a hozzá szükséges eszközök a továbbiakban már rendelkezésre állnak, az új munkaerő betanítása sokkal gyorsabb lesz. Egyre több nagyvállalat épít ki vállalaton belüli távoktató rendszert, így a dolgozóknak nem kell elhagynia a munkahelyét az oktatás idejére. A távoktatás egy folyamatosan fejleszthető, befejezetlen folyamat, ami az információs technológiák fejlődésével együtt halad egyre magasabb szintre.

  Nagy feladat viszont a távoktatás előtt a tanulók motiváltságát szinten tartani és a tanulók kétségeit eloszlatni. Az önálló tanulási formára való nevelést, talán ha már a közoktatásban is erősítenék, akkor az a távoktatás sokkal jobban beépülhetne az élethosszig tartó tanulás folyamatába.

  VálaszTörlés