2011. május 1., vasárnap

A tanulás dimenziói - egy koordináta rendszerben a tanulás fogalmának újraértelmezése.

Hogy értem/értelmezem én? (jegyzeteléseimből)
Az egész életre kiterjedő tanulásnak két jellegzetes „dimenzióját" a lifelong learning és a lifewide learning kifejezések írják le. Ez az élet teljes szélességét átfogó, az élet egészére kiterjedő tanulásként értelmezhető, és a tanulásnak egy újabb dimenzióját emeli ki. Ez a modell jól leírható egy kétdimenziós keretrendszerben:
(Az egész életre kiterjedő tanulás dimenziói kép forrása: www.oktopusz.hu)
A függőleges tengely irányában az egyén életciklusának egymást időben követő tanulási szakaszai, melyeket különálló egységként ábrázol. A tanulás az emberi élet egészében értendő, tehát kiterjed az időben. 1) és 4) „egység” a nem formális képzést, 3) és 4) felnőttképzést, az 1) az informális képzést, a 2) formális tanulást, a 3) és 4) külön, de mégis együtt a formális és informálist jeleníti meg. Az idő tengelyén megjelenik a szemléletváltás, az élethosszig tartó tanulás, és a tanulók sokfélesége, gondolhatunk itt arra, hogy egyre kedvezőtlenebbül érint jelentős rétegeket az információs vagy tudás alapú társadalom, például a részidős vagy alkalmi munkásokat, a munkanélkülieket, az időseket és a fogyatékosokat, a hiányos alapképzettségűeket és az alacsony keresetűeket. A másik oldalon vannak azok a jól képzett felnőttek, akik folyamatosan meg tudják újítani szakértelmüket, ki tudják venni részüket a gyorsan változó gazdasági környezetből.
A tanulás a térben is kiterjed, azaz minden formája, a formális, a nem-formális, az informális egyaránt fontos. A tanulás vízszintes/horizontális dimenziójú kiterjesztése azt mutatja, hogy szükséges a hagyományos iskolarendszerű (formális) tanulás, de mellette a nem-formális (non-formális), azaz az iskolarendszeren kívüli, de szervezett, tanfolyami tanulásra, például néptánc, biokertészet, szabás-varrás, … tanfolyamokra, és az informális, általában nem tudatos, mindennapi tanulásra is szükség van. A nonformális és az informális tanulás megvalósulhat a szakképzésben és az általános, az életminőséget javító képzésben is. Mindezek egymás mellett, egymást kiegészítve jelennek meg életünkben. A tanulás az élet egészére kiterjed. Itt jelennek meg a célok, a tartalom, a módszerek, az eszközök, a munka, a személyiség fejlődése, a szociális összetartozás, a gazdasági növekedés … Ez a tengely tehát azokat a különböző kontextusokat, helyeket, és helyzeteket ábrázolja, amelyekben az adott időpillanatban a tanulás történhet.
A didaktika alapkérései, Kinek tanítok? Mikor? Mit? (tárgy) Miért tanítom? (cél) Hogyan? (módszer) Mivel? (hogyan) Mi lett az eredmény? (értékelés) kísérik.
Forrás: Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. Gondolat Kiadó, Bp., 2009.
www.oktopusz.hu
www.adata.hu
- Tovább gondolva, elemezhető a tanulás dimenzióinak integrált felfogása. (Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek - 64.o.)
- A tanulás három dimenziója:
Kognitív dimenzió
Szint
Jellemzők
Ismeretszerzés
tények, tudások megszerzése
Megértés
értelmezés, megfogalmazás saját szavainkkal
Alkalmazás
az ismeret vonatkoztatása a mindennapi életre: társadalomra, lokalitásra, családra, személyes életre
Elemzés
kapcsolati viszonyrendszerek elemzése: személyek, események közötti kapcsolatok elemzése
Szintézis
elvonatkoztatás a konkrét helyzettől, másik szintre emelés (meglévő kognitív sémák módosítása)
Értékelés
a tanulságok kimondása, másik helyzetben való alkalmazása
Aktivitás dimenziója
Szint
Jellemzők
Szembesülés
egy új aktivitással találkozik, új tapasztalatokra tesz szert
Részvétel
aktívan részt vesz a cselekvésben és többször megismétli azt
Azonosulás
a viselkedés szintjén azonosul a cselekvéssel (elköteleződik)
Bensővé tétel
szokásává válik, készség szinten gyakorolja
Mások bevonása
másokat is meggyőz az aktivitás fontosságáról (toboroz)
Értékek dimenziója
Szint
Jellemzők
Felismerés
tudatára ébred egy érték jelentőségének (pl. szolidaritás)
Reagálás
reagál az értékre, amit látott (pozitív élmény kötődik az értékhez)
Beépítés
beépíti az értékrendszerébe, előbbre sorolja más értéknél
Rendszerezés
más értékekhez köti, felfedezi a kapcsolatot a különböző erkölcsi értékek között
Értékrend kialakítása
értékei egymásra épülnek, koherens világképe alakul ki

1 megjegyzés:

  1. Érdemes megvizsgálni a munkáltatók nézeteit is tanulással kapcsolatban. Általános tendencia, hogy ma már olyan beosztásban is diplomások dolgoznak, amely valójában nem igényelne ilyen magas képzettséget. Az Auchan filozófiája például, hogy a diplomás munkavállalók az áruházi polcok között mászkáló részlegvezetőként kezdenek. Így valóban megismerik azt a területet, ahol a későbbiekben is dolgozni fognak. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják: könnyebb egy vállalaton belül mozogni, mint a vállalatok között, ami azt jelenti, hogy már a legelső munkahely kiválasztásánál érdemes a szempontokat tudatosan átgondolni. Egy-két évet dolgozni egy cégnél ma már nem számít tapasztalatnak. Ezalatt ugyanis sem az adott pozíciót, sem a piacot, sem az adott régióban a piac helyzetét nem lehet kellőképpen megismerni -véli Franck Moulin, aki szerint az új belépő egy évig tanul, egy évig produkál, és egy évig tanít. Ehhez minimum három évet kell egy adott helyen, adott pozícióban eltölteni. Ha a három említett környezeti elemből egy változik, azt előrelépésnek lehet tekinteni, ami újabb tanulási lavinát indukál. Ha mindhárom tekintetben - piac, régi és pozíció - változik a környezet, az azt jelenti, hogy az illető elölről kezdi karrierje építését.

    VálaszTörlés